Hedef Kuluçka Makinesi Fiyatları kuluçka-makinası 4 kuluçka makinesi icin kuluçkalık yumurta

4 kuluçka makinesi icin kuluçkalık yumurta Yorum Yap

Kuluçka makinesi icin kuluçkalık yumurta

BABA YAŞI ARTTIKÇA RANDIMAN ARTIYOR

Baba yaşının döllülük, kuluçka randımanı ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05, P<0.01). Baba yaşına bağlı olarak en iyi döllülük ve kuluçka randımanı 16-20 haftalar arası tespit edilmiştir. Baba yaşı arttıkça döllülük ve kuluçka randımanı azalmıştır. Bu durum yaş arttıkça sperma sayısı ve kalitesinin azalmasından kaynaklanmış olabilir. Araştırmada şekil indeksinin kuluçka özellikleri üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Başpınar ve ark 19, Esen ve Özçelik 20, Kul ve Şeker 21 ile Türkyılmaz ve ark 22 da Şekil indeksinin kuluçka özellikleri için bir kriter olmadığını bildirmişlerdir.Kuluçka makinesi Yumurta ağırlığı grupları, kabuk altı ölüm hariç diğer tüm kuluçka özelliklerini önemli düzeyde etkilemiştir.

DÖLLÜLÜK ORANI AĞIR YUMURTA GRUBUNDA DAHA FAZLA

Genel olarak en yüksek döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü, 12 g ve üzeri olan yumurtalardan elde edilmiştir. Benzer şekilde, Dere ve ark 7’da kuluçka randımanı ve döllülük oranını en yüksek 12 g üzeri yumurtalarda olduğunu belirlemişlerdir. Yine birçok çalışmada döllülük oranı ve kuluçka randımanı ağır yumurta grubunda hafif yumurta grubuna göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir 9, 13, 14 23. Alkan ve ark 24 ise en yüksek kuluçka randımanı ve döllülük oranını 10.10-11.00 g arası yumurtalarda tespit etmişlerdir. Erken dönem embriyo ölüm oranı % 11.85 ve geç dönem embriyo ölüm oranı % 8.80 ile 10.99 g ve aşağısı yumurtalarda en fazla görülmüştür. Şeker ve ark 25 da embriyo ölümlerini hafif yumurta grubunda ağır yumurta grubuna göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşın Sergeeva 26 embriyo ölümlerinin ağır yumurta grubunda daha fazla olduğunu belirtmiştir.Kuluçka makinesi

YAŞAMA GÜCÜ DÜZEYİ ÜZERİNDE ETKİ

Ana ve baba yaşı ile yumurta ağırlığı gruplarının yaşama gücüne etkisi önemli iken, Şekil indeksinin yaşama gücüne etkisi önemsiz bulunmuştur. Maclaury ve ark 27 Şekil indeksindeki % 1’lik artışta yaşama gücü düzeyinin % 1.6 azaldığını bildirmişlerdir. Ana yaşına bağlı olarak en yüksek yaşama gücü düzeyi 23-26 haftalık yaşta olurken, baba yaşına bağlı olarak 26-30 haftalık yaşlarda tespit edilmiştir. Yumurta ağırlığı bakımından en yüksek yaşama gücü düzeyi ise 13 g ve üzeri yumurtalardan elde edilmiştir.Kuluçka makinesi Nazlıgül ve ark 28 ile Çağlayan ve İnal 29, yumurta ağırlığı bakımından haftalar arası yaşama gücü düzeyleri arasında bir fark olmadığını bildirmelerine rağmen, Nazlıgül ve ark 28 yumurta ağırlığının 0-6 hafta arası yaşta yaşama gücü düzeyini önemli şekilde etkilediğini bildirmişlerdir.

EBEVEYN YAŞI İLE YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA ÜZERİNE ETKİSİ

Sonuç olarak, bıldırcınlarda ebeveyn yaşı ile yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri ile yaşama gücü üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Ana yaşı 15-18, baba yaşı 16-20 hafta olan bıldırcınlar ile yumurta ağırlığı 12 g ve üzeri olan yumurtaların kuluçkada kullanılmasının daha uygun olacağı anlaşılmıştır. Yaşama gücü değerleri bakımından ise ana yaşı 23-26, baba yaşı 26-30 hafta arası olan bıldırcınlar ile yumurta ağırlığı 13 g ve üzeri olan yumurtaların daha uygun olacağı saptanmıştır. Ayrıca şekil indeksinin kuluçka özellikleri ile yaşama gücü üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar olsa da, bu araştırmada kullanılan yumurta ve alt grup sayısının fazlalığı elde edilen değerlerin önemini artıracak düzeydedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir